Words of Wisdom:

"evErYday deals about haVinG an eXperiEnCe, may leAds to an Unperfect obedienCe!!!datz lyf! " - Nntien

Fdsfsfdsfd

  • Date Submitted: 04/01/2010 02:34 AM
  • Flesch-Kincaid Score: 84.8 
  • Words: 686
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
Chương V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ
(Ban hành theo Quyết ñịnh số 4632 /2008/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25 / 8 /2008 của Giám ñốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

Điều 25. Thẩm quyền quyết ñịnh tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Thực hiện theo Quyết ñịnh số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21-8-2001 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế. 1. Đối với các hội nghị, hội thảo sau ñây, phải xin phép Thủ tướng Chính phủ: Hội nghị, hội thảo quốc tế cấp cao, thành viên tham dự là người ñứng ñầu, hoặc quan chức là cấp bộ trưởng hoặc tương ñương trở lên của các nước, các tổ chức quốc tế; Hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan ñến các vấn ñề chính trị, dân tộc, tôn giáo, an ninh, quốc phòng và phạm vi bí mật nhà nước. 2. Giám ñốc ĐHQGHN quyết ñịnh: Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn do ĐHQGHN quản lý; Chủ trì, tham dự, hoặc ủy quyền cho ñơn vị thuộc ĐHQGHN tổ chức hội nghị, hội thảo có nội dung liên quan ñến chuyên ngành của ñơn vị. Điều 26. Thủ tục xin phép 1. Đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế làm công văn (ở dạng văn bản giấy và văn bản ñiện tử) xin phép ĐHQGHN với các nội dung chính như sau: Mục ñích của hội nghị, hội thảo; Nội dung hội nghị, hội thảo và tài liệu sử dụng tại hội nghị, hội thảo; Thời gian và ñịa ñiểm tổ chức, ñịa ñiểm tham quan, khảo sát; Thành phần tham dự, số lượng, danh sách ñại biểu Việt Nam và ñại biểu nước ngoài; Dự trù kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo (nêu rõ phần kinh phí do phía nước ngoài chi và phía Việt Nam chi). 2. Ban Quan hệ Quốc tế có trách nhiệm : Phối hợp với các ñơn vị liên quan làm văn bản trình Giám ñốc ñể xin phép Thủ tướng Chính phủ ñối với hội nghị, hội thảo nêu tại Khoản 1 Điều 25 của Quy ñịnh này; Xử lý công văn của các ñơn vị xin phép tổ chức ñối với hội nghị, hội thảo quy ñịnh tại Khoản 2 Điều 25 của Quy ñịnh này; Thừa lệnh Giám ñốc ĐHQGHN thông báo kết quả cho các ñơn vị liên quan biết ñể thực hiện. 3. Thời hạn làm thủ tục

Đối với hội nghị, hội thảo thuộc thẩm...

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments

Similar Essays