Words of Wisdom:

"Sleep is overrated, you wake up tired the next day" - Brendanpec

Microsoft's Capital Structure (Vietnamese Version)

  • Date Submitted: 07/02/2010 03:41 AM
  • Flesch-Kincaid Score: 94.4 
  • Words: 5873
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
Các nghiên cứu lý thuyết hàn lâm của MM và các nhà kinh tế về cấu trúc vốn trong mối quan hệ với giá trị doanh nghiệp đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề trong việc xác lập cấu trúc vốn tối ưu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế điều mà các giám đốc tài chính quan tâm ngoài những lý thuyết cao cấp trên là những kỹ năng mang tính thực hành. Kết hợp hiểu biết những lý thuyết đã học về cấu trúc vốn và các nội dung có liên quan như đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính, rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính…chúng tôi thực hiện đề tài này để có một cái nhìn thực tế hơn về thực hành cấu trúc vốn trong thực tiễn mà cụ thể là trường hợp của Microsoft.

Trước khi đi sâu vào xem xét cấu trúc vốn của Microsoft, chúng tôi nhắc lại một số nội dung có tính hệ thống liên quan đến cấu trúc vốn:

    • Cấu trúc vốn được định nghĩa là sự kết hợp của nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi và cổ phần thường được sử dụng để tài trợ cho quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Cấu trúc vốn tối ưu là cấu trúc vốn mà tại đó tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn, tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

    • Theo lý thuyết của MM, giá trị của doanh nghiệp độc lập với cấu trúc vốn nếu có các thị trường vốn hoàn hảo và không có thuế thu nhập doanh nghiệp.

    • Với sự hiện diện của thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí phá sản và chi phí đại diện, có thể có một cấu trúc vốn tối ưu bao gồm cả nợ và vốn cổ phần thường.

    • Phân tích EBIT-EPS là một kỹ thuật phân tích dùng để xác định các tình huống mà một doanh nghiệp nên sử dụng đòn bẩy tài chính. Điểm hòa vốn EBIT trong phân tích EBIT-EPS là mức EBIT mà ở đó thu nhập mỗi cổ phần đều giống nhau, bất kể cấu trúc vốn nào trong các cấu trúc vốn được chọn lựa để áp dụng (tuy nhiên, vì phân tích này chỉ phù hợp khi xem xét doanh nghiệp đang có một dự án thì việc lựa chọn cấu trúc vốn thế nào sẽ tối ưu cho doanh nghiệp nhưng để xét xem cấu trúc vốn hiện tại có tối ưu hay không thì phân tích này tỏ ra không hiệu quả,...

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments