Words of Wisdom:

"BMW is the ultimate driving machine" - Bimmer168

The Gubla of Purla

 • Date Submitted: 09/15/2010 04:46 PM
 • Flesch-Kincaid Score: 77.2 
 • Words: 1241
 • Essay Grade: no grades
 • Report this Essay
Ïࡱá                 > þÿ             W           Y     þÿÿÿ     V   ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á €   ð¿             ,   bjbjT~T~                   íX   6 6      
                      ÿÿ         ÿÿ         ÿÿ                 ·     0       0   s       s       s       s       s             ÿÿÿÿ     ‡       ‡       ‡   8   ¿   ,   ë   |   ‡       )   ‚   g       g       g       g       g                         Ì     Î       Î       Î       Î       Î       Î       «   ¢   M!   l   Î                     s                             ê   "                     Î               s       s       g               g   ƒ   ã     à       à       à         R   s       g       s       g       Ì               à                                                             Ì               à               à                                                                               à       g       ÿÿÿÿ     P2ýÄEIË         ‡       ^   ^   à               ¸     ù   0   )       à       ¹!       ¼   $   ¹!       à                                                                       à     ¹!               s       ô   Ä               à                                                                     Î       Î                                       à                                                         )                                       ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ             ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ...

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

 1. No comments

Similar Essays