Words of Wisdom:

"my aim is getting better every day" - Gautam

Syntax

  • Date Submitted: 06/06/2013 06:41 PM
  • Flesch-Kincaid Score: 73.7 
  • Words: 48896
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC XAÕ HOÄI & NHAÂN VAÊN

Toâ Minh Thanh

TAØI LIEÄU OÂN THI
TUYEÅN SINH SAU ÑAÏI HOÏC
CHUYEÂN NGAØNH

Giaûng daïy tieáng Anh

(Taùi baûn laàn thöù nhaát, coù chænh söûa)

NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH – 2008

CONTENTS Content ................................................................................................................................ i Preface.............................................................................................................................. vii Outline for revision............................................................................................................ ix Table of notational symbols ........................................................................................... xii Section one: WORD CLASSES

1 Parts of speech, word classes and grammatical categories ............................... 1

2 Classification of word classes ......................................................................... 2 2.1 Major classes vs. minor classes ................................................................... 2 2.2 English major classes ................................................................................... 3 2.2.1 English form classes ...................................................................... 4 2.2.2 English positional classes .............................................................. 6 2.3 English minor classes ................................................................................. 10 2.4 Word-class exercises ............................................................................... 10 2.4.1 Exercises for form classes........................................................... 10 2.4.2 Exercises for positional classes ................................................... 12
Section two: TYPES of PHRASES, CLAUSES and SENTENCES 3 Phrases vs. clauses...

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments